Za ptice

Solana sa svojih 1500 hektara predstavlja jedno od najznačajnijih odmorišta i zimovališta za brojne ptice vodenih staništa na cijelom Jadranu. Štaviše, solana uživa međunarodni značaj kao gnijezdilište za ptice. Ipak, zbog stava Vlade Crne Gore, ova oblast nije zaštićena ni na nacionalnom, pa ni na međunarodnom nivou. Zašto je solana vrijedna zaštite, a još uvijek ostaje nezaštićena, možete saznati ovdje.
Hiljade ptica sa više od 250 vrsta koriste Solanu svake godine. Sakupili smo sve informacije (Link 3.2) pod naslovom “Ptice Solane”, tako da možete da steknete predstavu o nevjerovatnoj raznovrsnosti ptica i njihovih života.
Kao vodeno stanište od međunarodnog značaja, trebalo je odavno da bude stavljeno pod zaštitu Ramsar Konvencije.

For many of the birds, the Saline Ulcinj will be lost as a habitat if it is not  put under protection soon and the salina operations resumed. Some examples of the currently about 250 species of birds that use saline as a resting and nesting area are:

Flamingos
(Phoenicopterus roseus)

Španski vrabac (Passer hispaniolensis)

Patka gluvara
(Anas platyrhynchos)

Svilorepi cvrčić
(Cettia cetti)

Morski žalar (Charadrius alexandrinus)

Srednja carska šljuka
(Numenius phaeopus)

Gak
(Nycticorax nycticorax)

Čaplja kašikara
(Platalea leucorodia)

Čaplja govedarka
(Bubulcus ibis)

Siva čaplja
(Ardea cinerea)

Modrovrana
(Coracias garrulus)

Patka njorka
(Larus michaellis)

Crnotrba sprutka (Calidris alpina)

Fendak ( Microcarbo pygmaeus )

Lasta bregunica
(Riparia riparia)

Vlastelica (Himantopus himantopus)

Mala bijela čaplja (Egretta garzetta)

Zijavac
(Glareola pratincola)

Osičar
(Pernis apivorus)

Velika carska šljuka
(Numenius arquata)

Sinji galeb
(Larus michaellis)

Kudravi pelikan
(Pelecanus crispus)

Velika strnadica (Miliaria calandra)

Pčelarica (Merops apiaster)

Krža (Anas crecca)

Like It? Share It:
Zur Petition